Skip to content

签名方法

为了保障数据在传输过程中不被第三方窃取或伪造,请求与响应时,需要对数据 data 进行签名,以保证数据报文的真实性、有效性及安全性。

SHA签名

签名方式SHA
签名方法sha256(data+secret)
签名说明使用请求数据(data) + 开发者密钥(secret)计算sha256得到hex string

签名示例

json
{
    "key": "d787d45a68b486b2e93",
    "time": 1668492908,
    "sign": "15a237a254887f4c73407646...",
    "data": "{\"gateway\":\"weixin\",\"sequence\":\"220119832428343653\",\"amount\":"1.00",\"subject\":\"订单\"}"",
}